سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سپارنده دانش نزد غیر اهل آن، مانند آویزنده گوهر و مروارید و طلا برگردن خوکان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
مشخصات مدیروبلاگ
 
سید محمد باقر آقایی[107]
برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به تو ای بهترین دوست بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

خبر مایه

دعای افتتاح

 

خداوندا درود فرست بر سرپرست امر خود، قیام کننده، که مایه امید و آرزو است و عادل مورد انتظار و فراگیر او را به فرشتان مقربت و یاریش بنما بروح القدس ای پروردگار جهانیان.

خداوندا قرار بده او را خواننده و دعوت کننده به سوی کتابت و قیام کننده به دینت و جایگزین نما اورا در روی زمین، چنانچه گماردی آنهائیکه پیش از او بودند. اورا تمکن ده بر دینی که برایش پسندیدی؛ برای او مبدل کن پس از ترسش امنیتی که پرستش کند تو را و شریک تو مسازد چیزی را.

خداوندا عزیزش کن و به او عزیزش دار و یاری کن او را و به او یاری بخش و پیروزش کن پیروزی باعزت و پیروز کن او را پیروزی آسان،و قرار بده برای او از نزدت حکومتی پیروز.

خداوندا آشکار نما باو دینت را و سنت و روش پیامبرت را، تا پنهان نکند چیزی از حق را به ترس از احدی از مردم.

 خداوندا ما مایل هستیم به سوی تو برای دولتی محترم که عزیز کنی بدان اسلام را و اهل اسلام را و خوارنمایی بدان نفاق و اهلش را و قرار بده ما را در آن از دعوت کنندگان به اطاعت تو و رهبران به سوی دینت، و روزی کن ما را بدان کرامت دنیا و آخرت را.

خداوندا هر چه معرفی کردی به ما از حق پس تحمل آنرا به ما بده و هر چه را قصور داریم از آن ما را بدان رسان.

خداوندا فراهم کن بدو پراکندگی ما را و بهم آور بدو گسیختگی ما را، التیام و بهم پیوسته کن بدو پریشانی ما را و فزون کن بدو کمی ما را و عزیز گردان به او خواری ما را و توانگر کن بدو سختی مارا و سفید کن روی مارابا وی و رها کن باواسارت ما را و برآور باو حاجت ما را ووفا کن باو وعده های ما را و مستجاب کن باو دعای ما را و عطا کن بوسیله او خواست مارا و برسان باو در دنیا و آخرت آرزوی مارا و عطا کن ما را باو و بالاتر از آرزوی ما، ای بهترین مسئول شدگان و گشاده ترین عطا کنندگان شفاده بوسیله او سینه های مارا و زدوده کن باو خشم دلهای مارا  و هدایت کن مارا باو آنچه مورد اختلاف است از  حق باجازه خودت زیرا تو رهنمایی هر که خواهی براه راست و یاری نما ما را باو بردشمنت ودشمنان ما را، ای خدای بر حق مستجاب فرما.

خداوندا براستی شکایت می کنم بتو از نبود پیامبر ما در بین ما، درودهای تو بر او و بر آل او، در غایب بودن سرپرست ما و فزونی دشمنان ما و کمی نفرات ما و سختی آشوبها بما و از تظاهر و همیاری نمودن زمانه بر علیه ما. پس درود فرست بر محمد و آل محمد و یاری کن مارا بر آن پیروزی از خودت که شتاب کنی و ضرریکه رفع کنی او را و پیروزییکه با عزت تو  بر من کنی و سلطنت حقی که ظاهرش کنی و رحمتی از خودت که فراگیرد ما را و سلامتی از طرف تو که ما را بپوشاند.

برحمتت ای مهربانترین مهربانان


Awated ،
  
  BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
ALLAHUMMA S"ALE A"LAA MUHAMMAD WA AALE MUHAMMAD
 

O Allah, terrible was the calamity,
and its evil consequences are visible,
the covering has been removed,
(all) hopes have been cut off, the
(plentiful) earth has shrunk (with
very little to spare), the heavenly
blessings have been withheld. You
alone can help, we refer our grief
and sorrow to You, we have full faith
in You, in the time of distress, as
well as in good fortune.
O Allah, send blessings on
Muhammad and on the children of
Muhammad,
whom we must obey as per Your
command, through which we become
aware of their rank and status, and
let there be joy after sorrow for us,
for their sake, right away, in the
twinkle of an eye, more rapidly than
that. O Muhammad,
O Ali, O Ali, O Muhammad,
Give me enough, because both of you
provide sufficiently. Help me,
because both of you help and protect.
O our master , O the living Imam,

HELP! HELP! HELP!

Reach me! Reach me! Reach me!
At once, in this hour. Be quick,
be quick, be quick, O the most merciful,
for the sake of Muhammad and his
pure children.


85/6/13::: 4:4 ع
نظر()
Awated ،